Strategi

En väl genomtänkt strategi är av största vikt för att skapa tillväxt. Det krävs mod, tålamod och stor vilja att gå sin egen väg och hålla fast vid den – tillsammans som kund och byrå.

Varumärkesstrategi

Vi hjälper er att analysera varumärkets styrkor och svagheter, ta fram en  varumärkesplattform och börja förflytta varumärket i den riktning ni vill

Allt varumärkesarbete börjar med en analys av nuläget.

För att förstå på djupet hur varumärket uppfattas av målgrupperna så gör vi varumärkesmätningar och genomför fokusgrupper. Därefter gör vi en omvärldsanalys av den industri och kontext som varumärket verkar i.

På så vis får vi en samlad bedömning av varumärkets styrkor och svagheter samt dess framtida potential vilket används som underlag för att fatta beslut om bästa vägen framåt. 

En varumärkesplattform är ett strategiskt dokument som kan liknas med en affärsplan fast med fokus på ert varumärke. Den  summerar hela varumärkesstrategin såsom affärsidé, mission, vision, varumärkeslöfte och positionering – och allt som varumärket erbjuder sina målgrupper.  Det färdiga resultatet är ett strategiskt dokument som ofta utgår från företagets syfte och grundläggande existensberättigande vid sidan av att tjäna pengar.

En Brandbook eller varumärkesmanual är en kortfattad ”pocket version” som innehåller utvalda delar av innehållet i varumärkesplattformen som på ett enkelt och pedagogiskt sätt sammanfattar det allra viktigaste. 

Varumärkesuppbyggnad är en strategisk process vilken syftar till att stärka ett varumärkes konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhet. Detta gör att den varumärkesuppbyggande processen är intimt förknippad med affärslogik och verksamhetsutveckling.


För att få med medarbetare och stakeholders på varumärkesresan så gör vi en handlingsplan där en bedömning görs huruvida styrdokument behöver uppdateras med nya rutiner eller förändrade arbetsmetoder. Samtidigt så tittar vi på hur varumärkes bör kommunicera externt,  exempelvis genom en annan användning av egna kanaler eller nya grepp för att få medialt genomslag.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin tar avstamp i varumärkesstrategin, men fokuserar på hur varumärket och erbjudandet ska kommuniceras. Det är viktigt, faktiskt helt avgörande för om ni ska nå era affärsmål.

Genom att definiera personas blir målgruppernas olika drivkrafter lättare att förstå och kommunikationen kan på så sätt göras ännu vassare för att hitta hem. Målgruppsbeskrivningen gör vi tillsammans men finns det behov av en segmentering och personabeskrivning gör vi på Emakina den som vi sedan presenterar för er.

Kommunikationsmålen sätts utifrån era övergripande affärsmål. Hur många ska vi nå och hur ska de reagera på det vi kommunicerar? Vad vill ni med kommunikationen? Vad ska den leda till för handling? Och hur ska vi mäta effekten på våer kommunikation?

Var finns konkurrenterna och hur kommunicerar de?

Här bestämmer vi vilka kanaler som bör användas för att på bästa sätt nå den önskade målgruppeen med vår kommunikation. 

Allt arbete vi tagit fram i kommunikationsstrategin sammanställs i en kommunikationsplattform som blir ett lätthanterligt styrdokument för detaljplanering och produktion av alla enheter.

Det här är en detaljerad handlingsplan som innehåller en lista över taktiska och strategiska aktiviteter och när dessa ska utföras.